HRENGEITRU

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

Savjeti - Zakoni
Foto

 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA


2091


Na temelju članka 140. stavka 3. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 175/03. i 100/04.), ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi


PRAVILNIK


o tehniČkom pregledu graĐevine


I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.


Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja tehničkog pregleda građevine u postupku izdavanja uporabne dozvole, sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine i sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera.


II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA


Članak 2.


U svrhu obavljanja tehničkog pregleda građevine tijelo graditeljstva nadležno za izdavanje uporabne dozvole, zaključkom osniva Povjerenstvo za obavljanje tehničkog pregleda (u daljnjem tekstu: povjerenstvo), imenuje predsjednika tog povjerenstva, određuje tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima koje određuju svog predstavnika kao člana tog povjerenstva, te određuje mjesto, dan i sat početka tehničkog pregleda.


Zaključak iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i investitoru koji je o mjestu, danu i satu početka tehničkog pregleda dužan obavijestiti ostale sudionike u gradnji te osigurati njihovu prisutnost na tehničkom pregledu.


Predsjednik odnosno član Povjerenstva za tehnički pregled građevine ne može biti osoba koja je u svojstvu odgovorne osobe obavljala poslove projektiranja, kontrole projekta, nostrifikacije projekta, stručnog nadzora ili građenja građevine za koju je zatražena uporabna dozvola.


Zaključak iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se i gra­đevinskoj inspekciji koja je dužna, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 10 dana od dana primitka zaključka, dostaviti tijelu graditeljstva podatke o postupanju građevinske inspekcije u vezi s građevinom za koju je zatražena uporabna dozvola.


Članak 3.


Tijelo graditeljstva neće donositi zaključak o osnivanju po­vjeren­stva, te će o zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole odlu­čiti bez obavljanja tehničkog pregleda, ako je:


– zahtjev za izdavanje uporabne dozvole nerazumljiv ili sa­dr­ži druge formalne nedostatke zbog kojih se po njemu ne može postupati, odnosno ako zahtjev nije potpun, a podnositelj u odre­đenom roku te nedostatke ne otkloni, odnosno zahtjev ne upotpuni,


– građevina izgrađena bez građevinske dozvole,


– donesen zaključak kojim se dopušta obnova postupka izdavanja građevinske dozvole,


– u tijeku postupak za ukidanje ili poništenje građevinske dozvole po pravu nadzora.


Članak 4.


Tehničkom pregledu dužni su prisustvovati svi članovi povjerenstva i predsjednik povjerenstva bez čijeg se prisustva teh­nički pregled ne može obaviti.


Tehničkom pregledu dužni su prisustvovati i svi sudionici u gradnji, te povjerenstvu dati sve podatke, dokumente i izjave potrebne za obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje uporabne dozvole.


Projektant glavnog projekta dužan je na tehničkom pregledu dati mišljenje o usklađenosti izgrađene građevine ili njezinog dijela, s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole.


Ako je revident u izvješću o obavljenoj kontroli glavnog projekta zahtijevao kontrolu dijela izvedbenog projekta odnosno pregled radova u određenoj fazi građenja, dužan je na tehničkom pregledu dati mišljenje o ispunjavanju tih zahtjeva.


Ako koji od sudionika u gradnji ne pristupi tehničkom pregledu, predsjednik povjerenstva može odgoditi obavljanje tehnič­kog pregleda ili odrediti provedbu onih radnji koje se po prirodi stvari mogu provoditi bez prisutnosti tog sudionika.


U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, ako to priroda stvari dopušta predsjednik povjerenstva može odlučiti da je za provedbu tehničkog pregleda, umjesto sudjelovanja sudionika u gradnji, dostatno njegovo mišljenje ili drugo očitovanje u pisanom obliku.


Ako u slučaju iz stavka 3. i 4. ovoga članka projektant odnosno revident ne daju mišljenje na tehničkom pregledu ili u ostav­ljenom roku, smatra se da je mišljenje dano.


Članak 5.


U svrhu provedbe tehničkog pregleda i utvrđivanja je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom povjerenstvo obavlja očevid na građevini za koju je zatražena uporabna dozvola, te uvid u dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, kao i dokumentaciju koju je prema građevinskoj dozvoli odnosno propisima u skladu s kojima je građevina izgrađena, investitor dužan povjerenstvu dati na uvid.


Tehnički pregled vodi i radom Povjerenstva upravlja pred­sjednik Povjerenstva.


Pojedine radnje na tehničkom pregledu, osim predsjednika i članova povje

Bookmark and Share