HRENGEITRU

Zakon o vodama (NN 107/95, 150/05)

Savjeti - Zakoni
Foto

 


 


 


ZAKON O VODAMA


  


  


I. TEMELJNE ODREDBE_ 3


II. UPRAVLJANJE VODAMA_ 5


1. VODNE GRAĐEVINE_ 5


2. TERITORIJALNE OSNOVE ZA UPRAVLJANJE VODAMA_ 8


3. PLANSKE OSNOVE ZA UPRAVLJANJE VODAMA_ 8


4. KORIŠTENJE VODA_ 10


a) Vodoopskrba_ 11


b) Korištenje voda za melioracijsko navodnjavanje 13


c) Korištenje vodnih snaga_ 14


5. VAĐENJE MINERALiNIH SIROVINA U PODRUČJU ZNAČAJNOM ZA VODNI REŽIM_ 15


6. VODNO DOBRO I NJEGOVO KORIŠTENJE_ 16


a) Vodno dobro_ 16


b) Javno vodno dobro_ 16


c) Zemljišne čestice izvan sustava javnoga vodnog dobra_ 17


7. ZAŠTITA VODA_ 18


8. UREĐENJE VODOTOKA I DRUGIH VODA I ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA_ 21


a) Uređenje vodotoka i drugih voda_ 21


b) Zaštita od štetnog djelovanja voda_ 21


Obrana od poplava_ 22


c) Melioracijska odvodnja_ 23


9. OGRANIČENJA PRAVA VLASNIKA I KORISNIKA ZEMLJIŠTA I POSEBNE MJERE RADI ODRŽAVANJA VODNOG REŽIMA   25


10. VODNA DOKUMENTACIJA_ 26


III. VODOPRAVNI AKTI 28


1. VODOPRAVNI UVJETI 28


2. VODOPRAVNA SUGLASNOST_ 29


3. VODOPRAVNA DOZVOLA_ 30


4. DOZVOLBENI NALOZI 31


IV. KONCESIJE NA VODAMA I VODNOM DOBRU_ 32


V. ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA VODAMA_ 36


1. HRVATSKE VODE_ 36


2. POSLOVI OSOBITO ZNAČAJNI ZA UPRAVLJANJE VODAMA_ 39


VI. NACIONALNO VIJEĆE ZA VODE_ 39


VII. NADZOR I UPRAVNE MJERE_ 40


VIII. KAZNENE ODREDBE_ 43


IX. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE_ 46


1. PROVOĐENJE STATUSNIH PROMJENA U JAVNIM VODOPRIVREDNIM PODUZEĆIMA I 46


POČETAK RADA HRVATSKIH VODA_ 46


2. PRIVATIZACIJA DRUŠTAVA KAPITALA KOJA OBAVLJAJU VODNOGOSPODARSKU DJELATNOST_ 46


OSTALE PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE_ 46


Prijelazne i završne odredbe iz NN 150/05_ 48


 


  


ZAKON O VODAMA


  


I. TEMELJNE ODREDBE


Članak 1.


Ovim se Zakonom uređuje pravni status voda i vodnog dobra, način i uvjeti upravljanja vodama (korištenje voda, zaštita voda, uređenje vodotoka i drugih voda i zaštita od štetnog djelovanja voda), način organiziranja i obavljanja poslova i zadataka kojima se ostvaruje upravljanje vodama; osnovni uvjeti za obavljanje djelatnosti vodnog gospodarstva; ovlasti i dužnosti tijela državne uprave i drugih državnih tijela, jedinica lokalne samouprave i uprave i drugih pravnih subjekata, te druga pitanja značajna za upravljanje vodama.


Ovim se Zakonom osnivaju i Hrvatske vode - pravna osoba za obavljanje poslova upravljanja vodama (u daljnjem tekstu : Hrvatske vode).


Sredstva za financiranje poslova i zadataka kojima se ostvaruje upravljanje vodama osiguravaju se u skladu s posebnim zakonom.


Članak 2.


Odredbe ovoga Zakona odnose se na:


- površinske i podzemne vode,


- mineralne i termalne vode, osim mineralnih i geotermalnih voda iz kojih se mogu pridobivati mineralne sirovine ili koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe što se uređuje Zakonom o rudarstvu i


- nalazišta vode za piće u teritorijalnom moru


Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 1. ovoga članka na priobalne vode primjenjuju se isključivo odredbe ovoga Zakona o zaštiti voda i to: o izradi planova upravljanja vodnim područjem i nižih planova donesenih na temelju ovoga Zakona, a neovisno o izvorima onečišćenja, o neposrednoj provedbi praćenja stanja voda (monitoring), te o neposrednoj provedbi zaštite voda od onečišćenja s kopna i otoka.


Granicu između kopnenih voda i priobalnih voda sporazumno utvrđuju ministar nadležan za vodno gospodarstvo i ministar nadležan za more.


Članak 3.


Vode su opće dobro koje zbog svojih prirodnih svojstava ne mogu biti ni u čijem vlasništvu.


Vode kao opće dobro imaju osobitu zaštitu Republike Hrvatske.


Za korištenje i stjecanje prava na vodama, pored odredaba ovoga Zakona, moraju biti ispunjeni i uvjeti određeni posebnim zakonima (zaštita prirode, plovidba, ribarstvo, zdravstvo i dr.).


Članak 4.


Pojedini izrazi, prema ovom Zakonu, imaju sljedeće značenje:


1. vodni režim čini prostorni raspored i izgrađenost vodnog sustava te stanje voda na određenom području i u određenom vremenu,


2. vodni sustav čine svi vodotoci i druge vode, vodna dobra i vodne građevine na određenom području (područje Republike Hrvatske, vodno odnosno slivno područje),


3. korito je terensko udubljenje kroz koje stalno ili povremeno teku vode odnosno u kojem se nalaze stajaće vode,


4. obalu čini pojas zemljišta uz korita tekućih i drugih kopnenih voda koji služi pristupu vodi i redovnom održavanju korita voda,


5. vodotok čini korito tekuće vode zajedno s obalama i vodom koja njime stalno ili povremeno protječe,


6. međudržavne vode su vode koje čine ili presijecaju državnu granicu,


7. »površinske vode« označava kopnene vode, osim podzemnih voda; prijelazne vode i priobalne vode, osim morskih voda koje pripadaju teritorijalnim vodama,


8. »podzemne vode« označava sve vode ispod površine tla u zasi­ćenoj zoni i u izravnom su dodiru s tlom i podtlom,


9. »kopnene vode« označava sve stajaće ili tekuće vode na površini kopna i sve podzemne vode na kopnenoj strani od temeljne linije od koje se mjeri širina teritorijalnih voda,


10. »rijeka« označava cjelinu kopnenih voda, koja većim dijelom teče površinom kopna, ali može dijelom toka teći i ispod zemlje,


11. »jezero« označava cjelinu kopnene stajaće vode,


12. »prijelazne vode« označava cjeline kopnenih voda u blizini ušća rijeka u more koje su djelomično slane uslijed blizine priobalnih voda, ali se nalaze pod znatnim utjecajem slatkovodnih tokova,


13. »priobalne vode« označava površinske vode unutar crte udaljene jednu nautičku milju, od crte od koje se mjeri širina teritorijalnih

Bookmark and Share