HRENGEITRU

Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 108/07, 152/08)

Savjeti - Zakoni
Foto

 


  


ZAKON  O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA


  


Dio prvi OPĆE ODREDBE_ 2


Dio drugi ZEMLJIŠNE KNJIGE_ 4


Glava 1. SASTAV ZEMLJIŠNE KNJIGE_ 4


Odjeljak 1. Opće odredbe 4


Odjeljak 2.  Glavna knjiga_ 4


Odjeljak 3. Zbirka isprava_ 6


Glava 2.  O KNJIŽNIM UPISIMA_ 7


Odjeljak 1. O upisima uopće 7


Odjeljak 2.  O uknjižbi 10


Odjeljak 3.  O predbilježbi 11


Odjeljak 4.  O zabilježbi 13


Dio treći   POSTUPAK U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM STVARIMA_ 17


Glava 1.  OPĆE ODREDBE_ 17


Glava 2.  PRIJEDLOG ZA UPIS_ 17


Glava 3.   ODLUČIVANJE_ 19


Glava 4.  PROVEDBA UPISA_ 21


Glava 5.   DOSTAVA_ 22


Glava 6.   PRAVNI LIJEKOVI 23


Glava 7.   BRISOVNA TUŽBA_ 23


Glava 8.   POSTUPAK SA ZAJEDNIČKIM HIPOTEKAMA_ 24


Glava 9.  AMORTIZACIJA I BRISANJE STARIH  HIPOTEKARNIH TRAŽBINA_ 25


Glava 10.    OTPISIVANJE I PRIPISIVANJE_ 26


Odjeljak 1.   Promjena sastava zemljišnoknjižnoga tijela_ 26


Odjeljak 2.   Otpis s prijenosom tereta (teretni otpis) 27


Odjeljak 3.  Besteretni otpis 27


Odjeljak 4.  Postupak otpisivanja i pripisivanja_ 28


Dio četvrti  POSEBNE ODREDBE O ZEMLJIŠNOJ KNJIZI VOĐENOJ ELEKTRONIČKOM OBRADOM PODATAKA I ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU_ 29


Glava 1.  EOP-ZEMLJIŠNA KNJIGA_ 29


Glava 2.  POSEBNE ODREDBE O ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU_ 31


Dio peti  OSNIVANJE, OBNAVLJANJE, DOPUNJAVANJE I PREOBLIKOVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE_ 33


Glava 1.  OSNIVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE_ 33


Odjeljak 1 Postupak osnivanja_ 33


Odjeljak 2.  Ispravni postupak 34


Glava 2.    OBNOVA I DOPUNA ZEMLJIŠNE KNJIGE_ 37


Glava 3.    POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK_ 37


Glava 4.    POSTUPANJE SA ZAOSTALIM PREDMETIMA_ 37


Glava 5.   PREOBLIKOVANJE U EOP-ZEMLJIŠNU KNJIGU_ 38


Dio šesti    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE_ 40


ZAKON  O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA


Dio prvi OPĆE ODREDBE


Članak 1.


O pravnom stanju nekretnina na području Republike Hrvatske, mjerodavnom za pravni promet, vode se zemljišne knjige (gruntovnica), ako za neka zemljišta nije što posebno određeno.


Članak 2.


(1) Zemljište je u smislu ovoga Zakona dio zemljine površine koji je u katastru zemljišta označen posebnim brojem i nazivom katastarske općine u kojoj leži (katastarska čestica).


(2) Sve što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje u pravnom je smislu sastavni dio zemljišta i ako zakonom nije drukčije određeno, dijeli njegovu pravnu sudbinu, pa se sve odredbe ovoga Zakona utvrđene glede zemljišta odnose i na to.


Članak 3.


(1) U zemljišne se knjige upisuju stvarna prava na zemljištima, a i druga prava za koja je to zakonom određeno.


(2) U zemljišne se knjige upisuju i druge činjenice važne za pravni promet za koje je to zakonom određeno.


Članak 4.


Kad je upis u zemljišne knjige pretpostavka stjecanja, promjene, ograničenja i prestanka prava na zemljištima, određuje poseban zakon.


Članak 5.


(1) Zemljišne knjige vode općinski sudovi.


(2) Zemljišnoknjižni sud je sud prvoga stupnja nadležan za vođenje zemljišnih knjiga.


(3) U sudu iz stavka 2. ovoga članka zemljišne knjige vodi poseban zemljišnoknjižni odjel.


(4) Postupak vodi i poslove obavlja voditelj zemljišnih knjiga ili zemljišnoknjižni službenik kojega za to odredi predsjednik su­da, pod nadzorom suca. Za rad zemljišnoknjižnog službenika od­go­vara voditelj zemljišnih knjiga, osim za rad ovlaštenoga zemljišno­knjižnog referenta.


(5) Za zemljišnoknjižni odjel vodi se poseban dnevnik zemljišnoknjižnih podnesaka.


Članak 6.


(1) Zemljišne knjige vode se ručno (ručno vođena zemljišna knjiga) ili elektroničkom obradom podataka (zemljišna knjiga vođena elektroničkom obradom podataka: EOP-zemljišna knjiga).


(2) Zemljišna knjiga vođena elektroničkom obradom podataka zajedno s katastrom vođenim elektroničkom obradom podataka čine bazu zemljišnih podataka Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: BZP) koja se vodi jedinstveno i na jednom mjestu za cijelu Republiku Hrvatsku.


(3) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se kako na ručno vođenu tako i na zemljišnu knjigu vođenu elektroničkom obradom podataka, ako za zemljišnu knjigu vođenu elektroničkom obradom podataka ovim Zakonom nije što posebno određeno.


(4) Ministar pravosuđa određuje pojedinom sudu hoće li se zemljišne knjige za pojedinu katastarsku općinu voditi ručno ili elektroničkom obradom podataka.


Članak 7.


(1) Zemljišna knjiga je javna.


(2) Svatko može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu i sve pomoćne popise u nazočnosti voditelja zemljišne knjige i iz nje dobiti izvatke odnosno ispise i prijepise.


 


 


 


 


 


 


Članak 8.


(1) Zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava.


(2) Smatra se da zemljišna knjiga istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje zemljišta.


(3) Stjecatelj koji je u dobroj vjeri postupao s povjerenjem u zemljišne knjige, pravno je zaštićen, ako nije znao niti je s obzirom na okolnosti imao dovoljno razloga posumnjati da ono što je upisano nije potpuno ili da je različito od izvanknjižnoga stanja. Nedostatak dobre vjere ne može se prigovoriti nikome samo iz razloga što nije istraživao izvanknjižno stanje.


(4) Osoba koja je u dobroj vjeri upisala knjižno pravo postupajući s povjerenjem u potpunost zemljišne knjige, stekla ga je neoptere

Bookmark and Share