HRENGEITRU

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08)

Savjeti - Zakoni
Foto

 


  


  


ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA


  


  


Dio prvi   OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA_ 3


Dio drugi    POSJED_ 6


Glava 1.   OPĆE ODREDBE_ 6


Glava 2.    STJECANJE_ 6


Glava 3.   KAKVOĆA POSJEDA_ 8


Glava 4.   TRAJNOST I ZAŠTITA_ 8


Glava 5.   PRESTANAK_ 10


Dio treći    PRAVO VLASNIŠTVA_ 11


Glava 1.   O VLASNIŠTVU UOPĆE_ 11


Glava 2.   SUVLASNIŠTVO_ 13


Odjeljak 1.   Opće odredbe 13


Odjeljak 2.   Upravljanje stvarju_ 13


Odjeljak 3.    Zaštita_ 15


Odjeljak 4.    Razvrgnuće 15


Glava 3.    Zajedničko vlasništvo_ 17


Glava 4.   VLASNIŠTVO POSEBNIH DIJELOVA NEKRETNINE_ 19


Odjeljak 1.    Opće odredbe 19


Odjeljak 2.    Uspostava vlasništva posebnoga dijela_ 21


Odjeljak 3.    Izvršavanje ovlasti glede posebnoga dijela_ 23


Odjeljak 4.    Izvršavanje ovlasti glede cijele nekretnine 25


Odjeljak 5.   Prestanak vlasništva na posebnom dijelu_ 28


Glava 5.    SUSJEDSKA PRAVA_ 29


Glava 6.     STJECANJE VLASNIŠTVA_ 33


Odjeljak 1.   Stjecanje na temelju pravnoga posla_ 33


Odjeljak 2.    Stjecanje odlukom suda ili druge vlasti 35


Odjeljak 3.   Stjecanje nasljeđivanjem_ 36


Odjeljak 4.    Stjecanje na temelju zakona_ 36


c) Stjecanje priraštaja_ 39


d/ Stjecanje dosjelošću_ 42


Glava 7.   Zaštita vlasništva_ 43


Glava 8.   Prestanak vlasništva_ 45


Dio četvrti   SLUŽNOSTI 46


Glava 1.    O SLUŽNOSTIMA UOPĆE_ 46


Glava 2.   STVARNE SLUŽNOSTI 48


Odjeljak 1.   Opće odredbe 48


Odjeljak 2.    Posebna pravila za pojedine služnosti 49


Glava 3.    OSOBNE SLUŽNOSTI 51


Odjeljak 1.    Opće odredbe 51


Odjeljak 2.    Posebna pravila o pojedinim služnostima_ 51


Glava 4.   STJECANJE_ 55


Odjeljak 1.   Osnivanje prava služnosti 55


Odjeljak 2.    Stjecanje nečijih prava služnosti 58


Glava 5.   ZAŠTITA_ 58


Glava 6.    PRESTANAK_ 59


 


 


 


 


 


Dio peti   STVARNI TERETI 61


Glava 1.   O STVARNIM TERETIMA UOPĆE_ 61


Glava 2.    TERETI U KORIST NEKRETNINA_ 62


Glava 3.   TERETI U KORIST OSOBE_ 63


Glava 4.    STJECANJE_ 63


Odjeljak 1.   Osnivanje stvarnih tereta_ 63


Odjeljak 2.     Stjecanje nečijih stvarnih tereta_ 64


Glava 5.    ZAŠTITA_ 65


Glava 6.    PRESTANAK_ 66


Dio šesti   PRAVO GRAÐENJA_ 67


Glava 1.   O PRAVU GRAÐENJA UOPĆE_ 67


Glava 2.   STJECANJE_ 68


Odjeljak 1.   Osnivanje prava građenja_ 68


Odjeljak 2.    Stjecanje nečijega prava građenja_ 69


Glava 3.   ZAŠTITA_ 69


Glava 4.    PRESTANAK_ 69


Dio sedmi   ZALOŽNO PRAVO_ 70


Glava 1.   O ZALOŽNOM PRAVU UOPĆE_ 70


Glava 2.    STJECANJE_ 72


Odjeljak 1.   Osnivanje založnoga prava_ 72


Odjeljak 2.    Stjecanje nečijega založnoga prava_ 75


Glava 3.    VJEROVNIKOVA OVLAŠTENJA DO NAMIRENJA_ 75


Odjeljak 1.   Ovlaštenja glede založenih pokretnina_ 75


Odjeljak 2.    Ovlaštenja glede založenih nekretnina_ 77


Odjeljak 3.    Ovlasti glede zaloga prava_ 78


Glava 4.    OSTVARENJE PRAVA NA NAMIRENJE_ 79


Glava 5.   ZAŠTITA_ 80


Glava 6.   PRESTANAK_ 81


Dio osmi   STVARNA PRAVA STRANIH OSOBA_ 83


Dio deveti    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE_ 85


Glava 1.   PRETVORBA DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA_ 85


Glava 2.    USPOSTAVA PRAVNOGA JEDINSTVA NEKRETNINE_ 87


Odjeljak 1.   Uspostava jedinstva zemljišta i zgrade 87


Odjeljak 2.     Uspostava jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade 88


Glava 3.    IZVRŠAVANJE OVLASTI GLEDE CIJELE NEKRETNINE U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU_ 89


Glava 4.    ZAVRŠNE ODREDBE_ 92


  


  


ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA


  

Bookmark and Share