HRENGEITRU

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)

Savjeti - Zakoni
Foto

 


 


 ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI


 


I. OPĆE ODREDBE.. 2


1.1. Načela prostornog uređenja.. 10


1.2. Bitni zahtjevi za građevinu.. 11


II. PROSTORNO UREĐENJE.. 15


2.1. Subjekti prostornoga uređenja.. 15


2.2. Informacijski sustav prostornog uređenja.. 21


2.3. Dokumenti praćenja stanja u prostoru.. 23


2.4. Zaštićena područja od posebnog interesa za Državu.. 23


2.5. Dokumenti prostornog uređenja.. 27


2.5.1. Opće odredbe. 27


2.5.2. Dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti Države. 30


2.5.4. Dokumenti prostornog uređenja u nadležnosti velikog grada, grada ili općine. 34


2.7. Provođenje dokumenata prostornog uređenja.. 44


2.8. Parcelacija građevinskog zemljišta.. 51


2.9. Uređenje građevinskog zemljišta.. 52


2.10. Urbana komasacija.. 56


2.10.1. Opće odredbe o urbanoj komasaciji 56


2.10.2. Komasacijska povjerenstva. 59


2.10.3. Postupak komasacije. 60


III. GRADNJA.. 67


3.1. Sudionici u gradnji 67


3.2. Projekti 71


3.3. Građenje građevina.. 76


3.3.1. Rješenje o uvjetima građenja. 77


3.3.2. Potvrda glavnog projekta. 80


3.3.3. Građevinska dozvola. 82


3.3.4. Izmjene tijekom građenja. 84


3.4. Posebni slučajevi građenja.. 85


3.5. Ostali posebni slučajevi 86


3.6. Prijava početka građenja i gradilište. 88


3.7. Uporaba građevina.. 91


3.8. Uklanjanje građevina.. 96


IV. NADZOR.. 97


4.1. Upravni nadzor. 97


4.2. Inspekcijski nadzor. 98


V. KAZNENE ODREDBE.. 109


VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.. 119


 


ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI


I. OPĆE ODREDBE


PREDMET ZAKONA


Članak 1.


(1) Ovim se Zakonom uređuje sustav prostornog uređenja i gradnja, nadležnosti tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u upravnim i drugim postupcima, te upravni i inspekcijski nadzor.


(2) Sustav prostornog uređenja čine subjekti, dokumenti, akti i postupci kojima se osigurava praćenje stanja u prostoru, određivanje uvjeta i načina izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja te uređenje građevinskog zemljišta.


(3) Prostornim uređenjem se ostvaruju pretpostavke za unapređenje gospodarskih, društvenih, prirodnih, kulturnih i ekoloških polazišta održivog razvitka u prostoru Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Država) kao osobito vrijednom i ograničenom nacionalnom dobru na načelu integralnog pristupa prostornom planiranju.


(4) Gradnja u smislu ovoga Zakona smatra se projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina koji se obavljaju prema odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, te prema odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, hrvatskih normi i pravila struke, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.


(5) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na gradnju nove građevine na odgovarajući se način primjenjuju na rekonstrukciju, uklanjanje i održavanje građevine, ako ovim Zakonom ili propisom donesenim na temelju ovoga Zakona nije drukčije određeno.


(6) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na projektiranje, građenje, uporabu i uklanjanje rudarskih objekata i postrojenja određenih posebnim zakonom.


POJMOVI


Članak 2.


(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:


A. Prostorno uređenje


1. Građevinsko područje naselja utvrđeno prostornim planom uređenja velikog grada, grada i općine je izgrađeni i uređeni dio naselja i neizgrađeni dio područja tog naselja planiran za njegov razvoj i proširenje,


1.1. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja utvrđeno prostornim planom uređenja velikog grada, grada i općine je izgrađena i/ili neizgrađena prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja isključivo za gospodarsku namjenu bez stanovanja (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja,


1.2. Izdvojeni dio građevinskog područja naselja je odvojeni dio postojećega građevinskog područja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja,


1.3. Izgrađeni dio građevinskog područja su izgrađene i uređene građevne čestice i druge površine privedene različitoj namjeni kao i neizgrađene i neuređene čestice zemljišta površine do 5.000 m koje s izgrađenim dijelom građevinskog područja čine prostornu cjelinu,


1.4. Neizgrađeni dio građevinskog područja je jedna ili više neposredno povezanih neizgrađenih i neuređenih čestica zemljišta ukupne površine veće od 5.000 m,


2. Građevinsko zemljište je zemljište unutar i izvan građevinskog područja, koje je izgrađeno ili prostornim planom namijenjeno za građenje građevina i uređenje javnih površina,


3. Građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti,


4. Dijelovi (etaže) i visina građevine:


4.1. Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),


4.2. Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,


4.3. Podrum (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,


4.4. Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja,


4.5. Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova,


4.6. Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m,


4.7. Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše toč

Bookmark and Share