HRENGEITRU

Zakon o izmjenama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN146/08)

Savjeti - Zakoni
Foto

HRVATSKI SABOR


4021


Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim


ODLUKU


O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA


Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasnitšvu i drugim stvarnim pravima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. prosinca 2008. godine.


Klasa: 011-01/08-01/166


Urbroj: 71-05-03/1-08-2


Zagreb, 12. prosinca 2008.


Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


ZAKON


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA


Članak 1.


U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. i 141/06.) u članku 35. stavku 2. druga rečenica mijenja se i glasi:


»Ovlasti za raspolaganje, upravljanje i korištenje stvarima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određena propisom o ustrojstvu lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.«


Članak 2.


U članku 86. stavku 1. iza podstavka 7. dodaje se podstavak 8. koji glasi:


»– iznajmljivanje i davanje u zakup zajedničkih dijelova zgrade, odnosno zasnivanje drugih pravnih odnosa vezanih za postavljanje, održavanje i razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture i plaćanje naknade vlasnicima u skladu s posebnim propisima.«


Članak 3.


Iza članka 358. dodaju se članci 358.a i 358.b koji glase:


»Članak 358.a


(1) Odredbe članka 354. do 358. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. i 141/06.) ne odnose se na državljane i pravne osobe iz država članica Europske unije. Te osobe stječu pravo vlasništva nekretnina pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.


(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na nekretnine u izuzetim područjima:


– poljoprivredno zemljište određeno posebnim zakonom,


– zaštićeni dijelovi prirode prema posebnom zakonu.


Članak 358.b


(1) Nekretnine za koje je stranoj osobi prestalo pravo vlasništva na temelju članka 358. stavak 2., kao i nekretnine koje strana osoba ne može steći nasljeđivanjem na temelju članka 358. stavka 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima postaju vlasništvo Republike Hrvatske, koja je obveznik naknade. Nasljednik ostvaruje pravo na naknadu prema propisima o izvlaštenju, na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju kojim mu je to pravo utvrđeno.


(2) Založna prava i druga stvarnopravna osiguranja koja su teretila nekretninu terete naknadu koju stječe nasljednik.


(3) Ostala stvarna prava trećih osoba koja su teretila nekretninu ne prestaju.


(4) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na druge nekretnine koje strane osobe ne mogu steći nasljeđivanjem.«


Članak 4.


U članku 391. stavak 1. mijenja se i glasi:


»(1) Nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njom na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno.«


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 5.


Postupci koji su pokrenuti radi dobivanja suglasnosti za stjecanje prava vlasništva po odredbama članka 356. i 357. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. i 141/06.), u korist državljana i pravnih osoba iz država članica Europske unije, a koji još nisu pravomoćno okončani do stupanja na snagu ovoga Zakona, obustavit će se po službenoj dužnosti.


Članak 6.


Pravni posao kojem je cilj stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj koji je kao stjecatelj sklopio državljanin ili pravna osoba iz država članica Europske unije do stupanja na snagu ovoga Zakona, konvalidirat će ako je ispunjen i ako su ispunjene opće pretpostavke za valjanost toga pravnog posla, a nije riječ o nekretninama iz članka 358. a stavka 2. ovoga Zakona.


Članak 7.


U cijelom tekstu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. i 141/06.), riječi: »telefonski vodovi, radijske i televizijske antene« zamjenjuju se riječima »elektronička komunikacijska infrastruktura«, a riječ: »telekomunikacijskih«, zamjenjuje se riječima: »elektroničkih komunikacijskih« u odgovarajućem padežu.


Članak 8.


Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. veljače 2009., osim odredbi članka 1. i 4. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 17. svibnja 2009.


Klasa: 941-06/08/01-01


Zagreb, 5. prosinca 2008.


HRVATSKI SABOR


Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, <

Bookmark and Share