HRENGEITRU

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina

Savjeti - Zakoni
ZAKON
O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet uređenja

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, sklapanje ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, opći uvjeti poslovanja, prava i obveze posrednika u prometu nekretnina, agenata posredovanja u prometu nekretnina i nalogodavaca, posrednička naknada, stručni ispit za obavljanje poslova agenta te nadzor i upravne mjere nad obavljanjem posredovanja u prometu nekretnina.

Značenje izraza sadržanih u Zakonu

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:
1. Posrednik u prometu nekretnina ovlašteno je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.
2. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za gospodarstvo.
3. Ministar je ministar nadležan za gospodarstvo.
4. Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.
5. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
6. Nekretnine su čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
7. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
8. Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

Primjena propisa

Članak 3.

Ako nije drukčije propisano ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o općemu upravnom postupku.

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

Članak 4.

Posredovanjem u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: posredovanje) mogu se uz naknadu baviti samo posrednici iz članka 2. točke 1. ovoga Zakona koji ispunjavaju uvjete sukladno odredbama ovoga Zakona.

Osiguranje od odgovornosti za štetu

Članak 5.

(1) Posrednik u prometu nekretnina (u daljnjemu tekstu: posrednik) dužan je kod osiguravatelja u Republici Hrvatskoj osigurati i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi nalogodavcu ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja.
(2) Za štetu koju bi posrednik mogao prouzročiti obavljanjem posredovanja najniža osigurana svota ne može biti manja od 200.000,00 kuna po jednome štetnom događaju, odnosno 600.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini.
(3) Posrednik može biti osiguran i kod osiguravatelja u državi članici Europske unije i Europskoga ekonomskog prostora.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina i upis u Registar

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obav­ljanje posredovanja u prometu nekretnina podnosi se Ministarstvu i mora sadržavati sljedeće podatke i dokaze:
– temeljni akt društva: društveni ugovor ili statut, odnosno obrtnicu,
– ugovor o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent posredovanja u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: agent),
– ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika, i to za svotu osiguranja najmanje u iznosu iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Ako Ministarstvo utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, donijet će rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.
(3) Posrednik može započeti obavljati djelatnost danom prijama rješenja iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Ministarstvo će bez odgađanja dostaviti rješenje iz stavka 2. ovoga članka posredniku, Poreznoj upravi, Državnom inspektoratu i Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljnjem tekstu: HGK).
(5) HGK će po primitku rješenja iz stavka 2. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana izvršiti upis posrednika u Registar posrednika u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Registar).
(6) Ako Ministarstvo ne donese rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, podnositelj zahtjeva može raskinuti ugovor iz stavka 1. točke 3. ovoga članka i tražiti povrat premije osiguranja.

Registar

Članak 7.

(1) Registar se vodi u HGK-u.
(2) Oblik, sadržaj i način vođenja Registra te sadržaj podataka iz članka 10. ovoga Zakona propisuje ministar pravilnikom.

Brisanje iz Registra

Članak 8.

(1) Ministarstvo će donijeti rješenje o brisanju posrednika iz Registra:
– ako je posrednik brisan iz sudskog, odnosno obrtnog registra,
– ako nema ugovor o radu na puno radno vrijeme s osobom koja je agent,
– ako nema ugovor o osiguranju s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika, i to za svotu osiguranja najmanje u iznosu iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona,
– ako je posrednik pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo, pa mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje,
– ako posrednik poslove posredovanja obavlja protivno odred­bama ovoga Zakona ili provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.
(2) Rješenje o brisanju posrednika iz Registra dostavlja se posredniku, Poreznoj upravi, Državnomu inspektoratu, HGK i nadležnom trgovačkom sudu, odnosno obrtnom registru, osim u slučaju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.
(3) HGK će po zaprimanju rješenja iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana izvršiti brisanje posrednika iz Registra.
(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor.

Prijava podataka u Registar

Članak 9.

(1) Svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Registru posrednik je dužan prijaviti HGK-u u roku od 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Registar.
(2) HGK će u roku od 30 dana od dana izvršenog upisa promjene obavijestiti Ministarstvo o izvršenoj promjeni.

Uvid u Registar

Članak 10.

(1) Registar je javan. Dostupnost podataka upisanih u Registar osigurat će se preko interneta.
(2) Zainteresirane osobe mogu zatražiti ovjereni prijepis (izvod) podataka upisanih u Registar uz naknadu koju propisuje HGK.

Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina

Članak 11.

(1) Imenik agenata (u daljnjem tekstu: Imenik) vodi se u HGK.
(2) Oblik, sadržaj i način vođenja Imenika propisuje ministar pravilnikom.

Postupak upisa agenta u Imenik

Članak 12.

(1) Agent podnosi zahtjev za upis u Imenik Ministarstvu.
(2) Ministarstvo će dostaviti rješenje o upisu agenta u Imenik HGK.
(3) HGK će izvršiti upis agenta u Imenik na temelju rješenja koje će Ministarstvo izdati sukladno pravilniku iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ako agent uz zahtjev priloži dokaz o:
– najmanje srednjoj stručnoj spremi,
– položenome stručnom ispitu iz članka 29. ovoga Zakona.
(4) Svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Imeniku agent je dužan prijaviti HGK-u u roku od 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Imenik.
(5) Zainteresirane osobe mogu zatražiti ovjereni prijepis (izvod) podataka upisanih u Imenik uz naknadu koju propisuje HGK.
(6) Protiv rješenja Ministarstva iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor.

Postupak brisanja agenta iz Imenika

Članak 13.

(1) HGK će izvršiti brisanje agenta iz Imenika na temelju rješenja koje će Ministarstvo izdati sukladno pravilniku iz članka 11. stavka 2. ovoga Zako
Bookmark and Share