HRENGEITRU

Porez na promet nekretnina - što treba znati

Savjeti - Kupoprodaja
Foto

Koje se poreze plaća na promet nekretnina?
Porez na promet nekretnina - oporezivanje prometa nekretnina, odnosno oporezivanje svakog stjecanja vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj.
Porez na dodanu vrijednost (PDV) - plaća se kad je otuđitelj novosagrađene nekretnine poduzetnik u sustavu PDV-a koji je prilikom nabave nekretnine koristio pravo na odbitak pretporeza.
Novosagrađene nekretnine su građevine ili njihovi dijelovi što su sagrađeni,isporučeni ili plaćeni nakon početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (od 1. siječnja 1998. godine) ako se isporučuju poduzetniku koji je u sustavu PDV-a i koji je prilikom nabave nekretnine koristio pravo na odbitak pretporeza.


Porez na dohodak od imovine po osnovi otuđenja nekretnina-plaća se ako je nekretnina otuđena u roku 3 godine od dana njezine nabave.
Porez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenim djelatnostima po osnovi otuđenja nekretnina - oporezivanje prodaje, zamjene i drugog prijenosa više od 3 nekretnine iste vrste u razdoblju od 5 godina.
Prirez porezu na dohodak-plaćaju obveznici poreza na dohodak ako je prirez propisan gradskom ili općinskom odlukom u mjestu njihovog prebivališta ili uobičajenog boravišta.Što se smatra stjecanjem vlasništva nekretnina?


Stjecanjem vlasništva nekretnina smatra se:
kupoprodaja nekretnina
zamjena nekretnina
nasljeđivanje nekretnina
darovanje nekretnina
unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva
stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja
stjecanje nekretnina po osnovi sudskih odluka ili odluka tijela državne uprave
svi ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osobaIma li prodavatelj nekretnina poreznu obvezu?
Prodavatelj nekretnine jamči solidarno za naplatu poreza na promet nekretnina od kupca ako je ugovorom preuzeo obvezu plaćanja toga poreza. U tim slučajevima Porezna uprava može naplatiti porez od prodavatelja a da prethodno nije pokušala naplatiti porez od kupca nekretnine kao poreznog obveznika.


 


                                             TKO PLAĆA  POREZ     


VRSTA PROMETA                                                                     POREZNI OBVEZNIK


Kupoprodaja                                                                                    Kupac
Nasljeđivanje                                                                                Nasljednik
Darovanje                                                                                    Daroprimatelj
Zamjena                                                                                   Sudionici u zamjeni
Dioba                                                                                        Sudionici u diobi
Ugovor o doživotnom uzdržavanju                                    Davatelj doživotnog uzdržavanja
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju                                    Davatelj dosmrtnog uzdržavanja
Ostali načini stjecanja                                                                     Stjecatelj


 


Ima li razlike između domaćih i stranih poreznih obveznika?


U pogledu plaćanja poreza na promet nekretnina strane fizičke i pravne osobe izjednačene su s domaćim poreznim obveznicima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.


Što je porezna osnovica poreza na promet nekretnina?
Tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja, to jest cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku njezina stjecanja.


Tko i kako utvrđuje tržišnu vrijednost nekretnine?


Tržišnu vrijednost nekretnine utvrđuje nadležna ispostava Porezne uprave prema mjestu nekretnine, i to na temelju isprava o stjecanju, odnosno na temelju ugovora o kupoprod

Bookmark and Share