HRENGEITRU

Novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji od 1.10.2007.

Savjeti - Zakoni
(1) Ovim se Zakonom uređuje sustav prostornog uređenja i gradnja, nadležnosti tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u upravnim i drugim postupcima, te upravni i inspekcijski nadzor.

(2) Sustav prostornog uređenja čine subjekti, dokumenti, akti i postupci kojima se osigurava praćenje stanja u prostoru, određivanje uvjeta i načina izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja te uređenje građevinskog zemljišta.

(3) Prostornim uređenjem se ostvaruju pretpostavke za unapređenje gospodarskih, društvenih, prirodnih, kulturnih i ekoloških polazišta održivog razvitka u prostoru Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Država) kao osobito vrijednom i ograničenom nacionalnom dobru na načelu integralnog pristupa prostornom planiranju.

(4) Gradnja u smislu ovoga Zakona smatra se projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina koji se obavljaju prema odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, te prema odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, hrvatskih normi i pravila struke, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(5) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na gradnju nove građevine na odgovarajući se način primjenjuju na rekonstrukciju, uklanjanje i održavanje građevine, ako ovim Zakonom ili propisom donesenim na temelju ovoga Zakona nije drukčije određeno.

(6) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na projektiranje, građenje, uporabu i uklanjanje rudarskih objekata i postrojenja određenih posebnim zakonom.

Link na zakon: http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2395.htm

Gradnja

# ukidanje
građevne dozvole za sve objekte osim od državnog značenja

# za objekte
do 400, odnosno 600 kvadrata izdaje se rješenje o uvjetima gradnje

# za veće objekte
lokacijska i potvrda glavnog projekta

# uporabna
dozvola nepotrebna za objekte ispod 400 četvornih metara

# susjedi
mogu zaustaviti gradnju, ali plaćaju odštetu ako izgube spor

# lakša legalizacija
manjih objekata

# obvezna energetska
kartica zgrade

# lokalna uprava
ima pravo prvokupa zemljišta za infrastrukturu

# investitor mora
prodati zemljište lokalnoj upravi koje je potrebno za kom. infrastrukturu do njegove zgrade

# lokalna uprava
treba prodati zemljište investitoru koje ulazi u njegovu građevnu česticu (bez natječaja)

# veće ovlasti
lokalnoj samoupravi u izdavanju dozvola

Urbana komasacija

# jednaka vrijednost
zemljište bez obzira na namjenu

# dozvoljava se
izvlaštenje

# građevne čestice
se umanjuju kako bi se gradili javni sadržaji

# svi sudionici
dobivaju građevnu česticu ili naknadu u novcu

# osnova za
komasaciju detaljni plan

Prostorno uređenje

# ukidanje
GUP-ova

# mogućnost
zajedničkih planova županija

# prostorni planovi
i urbanistički planovi uređenja - osnova planiranja

# informacijski sustav
koji usklađuje planove, vlasništvo i katastar

(Izvor:www.gradimo.hr)
Izvor: Gradimo.hr
Bookmark and Share