HRENGEITRU
Pregled po abecedi:

NEPREMIČNINE UMAG MET

Pregled prodavatelja
Prodavatelj:

NEPREMIČNINE UMAG MET

Sve nekretnine agencije
Kontakt osoba: Maja SVILIČIĆ
Adresa: Rožac 19 b
Mjesto: Umag
Poštanski broj: 52470
Telefon 1: 052-751-710
Fax: 052-751-710
GSM: 091-5826-306
E-mail: lenko.svilicic@gmail.com
Web: http://www.realestate-umag.com
Strani jezici: Talijanski, Njemački, Engleski, Ruski
RSS:
Agencija za nekretnine u Umagu-Istra-Hrvatska,bavi se prodajom kuća,apartmana,stanova,poslovnih prostora,poljoprivrednih i građevinskih zemljišta.
Agencija se bavi prodajom nekretnina na području cijele Hrvatske,ali je specijalizirana za područje Istre.
Vodi je educirano osoblje. Agencija ima kvalitetne suradnike za razna područja glede problematike poslovanja nekretnina.
U ponudi imamo stanove istarske kuće,apartmane i zemljišta.


OPĆI UVJETI POSLOVANJA
AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA
MET – COMMERCE D.O.O. UMAG

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći
uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa ugovor o posredovanju.
Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i
nalogodavca.
Članak 2.
Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:
• Posrednik u prometu nekretnina – agencija za posredovanje i promet
nekretninama MET – COMMERCE d.o.o. UMAG, Novigradska 10
• Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina kojima se povezuju nalogodavac i treća osoba, radi sklapanja pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni , najmu ili zakupu.

• Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno
spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima.
• Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina
sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac,
najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
• Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s
nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena
nekretnina.
• Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja
PONUDA NEKRETNINA
Članak 3.
Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od
strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost
da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.
Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo
ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je primatelj naše ponude već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili,
obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte
(e-mail), faksom ili preporučenim pismom.

CIJENA NEKRETNINA
Članak 4.
Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna.

UGOVOR O POSREDOVANJU
Članak 5.
Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu
koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu
određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen.
Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između
posrednika i nalogodavca.
U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za
prodaju/kupnju nekretnine.
Članak 6.
Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak
svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.

OBVEZE POSREDNIKA
Članak 7.
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje
obavljati osobito slijedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog
posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na
predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim
pravima trećih na nekretninu,
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti
nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da done do sklapanja ugovora,
7. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao
poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s
poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za posredovani pravni posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 8.
Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.
Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, posrednik je obvezan oštećenim
osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne
tajne pretrpjele.
Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite
posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.

OBVEZE NALOGODAVCA
Članak 9.
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito slijedeće:
1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga
posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini,
2. dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini,
odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora,
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,
4. nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se
obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu,
osim ako nije drukčije ugovoreno,
5.samo ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom
posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,
6. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji
je ovlastio posrednika.
7.nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s
trećom osobom koju je posrednik našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora
kojom je ugovoreno drukčije, ništava je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom
nije postupio u dobroj vjeri.
POSREDNIČKA NAKNADA
Članak 10.
Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada u ukupnom iznosu do 6 % (u
daljnjem tekstu: naknada).Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu u iznosu
određenu ugovorom o posredovanju. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u
cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe
(predugovor ili kupoprodajni ugovor). Na iznos naknade zaračunava se 23% PDV


Članak 11.
Posrednička naknada koju plaća kupac za uslugu posredovanja kod kupnje nekretnine
iznosi 3%.Navedena naknada od 3% predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga
polovina provizije od 3% isključivo naplativa od prodavatelja nekretnine.
Za određivanje visine posredničke naknade primjenjuje se CIJENIK HGK.
Posrednik može sa nalogodavcem ugovoriti i manju posredničku p
 Agenti: 

Maja Sviličić

Telefon: 00385-52-751-710
GSM: 091-5826-306
E-mail: lenko.svilicic@pu.t-com.hr
Strani jezici: njemački, talijanski ,ruski
 Posljednje nekretnine:  Kuće Stanovi Zemljišta Poslovni prostori
Nema raspoloživih objekata ove vrste.
Dodajte nekretninu